Nationella Snöskoterrådet arrangerade den 6 december 2024 en digital konferens på temat  hållbar användning av snöskotrar.  Syftet var att informera om ett nytt inriktningsdokument som vilar på bland  annat Agenda 2030 där det framgår att ett hållbart transportsystem är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Snöskotertrafiken är en del av transportsystemet, så därför är det viktigt att vidta de åtgärder som är möjliga för att göra den mer hållbar. Det som går att påverka när det gäller snöskotertrafiken är själva snöskotern och när, var och hur den används. Det fortsatta arbetet kommer att fokusera på etappmålen Klimatpåverkan, Biologisk mångfald, Luftkvalitet, Buller samt Trafiksäkerhet.

Refererat från konferensen om hållbar användning av snöskotrar

1. Christian Haglund, Naturvårdsverket, ordförande för Nationella Snöskoterrådet inledde konferensen med att välkomna alla deltagare vilket uppgick till ca 40 st.  Därefter fyllde Per-Olov Wikberg, Samordnare för Snöskoterrådet på med mer info om vad Snöskoterrådet gör, hur det är sammansatt och lite om  bakgrunden till det nya inriktningsdokumentet ”Hållbar Snöskoteranvändning”.
Information om nationella snöskoterrådet(PDF)

2. Jan Lindgren, Trafikverkets ledamot i Nationella Snöskoterrådet gav därefter en lite djupare genomgång i själva dokumentet  Hållbar användning av snöskotrar- en ”nollvision” för hållbar snöskotertrafik och beskrev dessa olika insatsområden, etappmål och allmänt om behoven av kunskap.
Hållbar användning av snöskoter (PDF)

3. Marion Stofkoper, LST AC samt Brita Thomasson, Sametinget berättade om den påverkan på biologisk påverkan som snöskotern kan ha på naturen,  vilda djur och renar.
Hållbar användning av snöskoter – om hänsyn till vilda djur och renar(PDF)

4.  Flera organisationer berättade därefter om deras s.k. roll i Snöskoterrådet och vad de kommer att kunna bidra med i arbetet, s.k avsiktsförklaringar.
Avsiktsförklaringar bland snöskoterrådets organisationer(PDF)

5. En frågestund hölls där flera frågor kom upp, bland annat om snöskoteråkningens påverkan på vilda djurlivet.  Där finns en hel del underlag att ta del av.
Terrängkörningens påverkan på vilda djur NV-2016(PDF)
Informationsbroschyr kring vilda djur och snöskoteråkning 2016(PDF)
Informationsfolder om snöskoteråkning och renskötsel(PDF)

6. Christian Haglund, ordförande i Snöskoterrådet avrundade därefter konferensen.