Överenskommelse

Överenskommelse kring samarbete
om snöskoterfrågor 2020-2024

Nationella Snöskoterrådet bildades 2007 genom en överenskommelse mellan en rad aktörer kring snöskoteråkning.  En förnyad överenskommelse har under 2019 träffats om fortsatt samarbete om snöskoterfrågor i Nationella Snöskoterrådets regi mellan Sveriges Kommuner och Regioner (representerar Sveriges kommuner), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Länsstyrelsen Jämtland (representerar Sveriges länsstyrelser), Naturvårdsverket, Polismyndigheten, Sametinget, Sveriges snöskoteråkares centralorganisation (SSCO), Sveriges snöskoterägares riksorganisation (SNOFED), Svenska Snö och Terrängfordonsbranschen, Branschorganisationen för hållbar snöskoterturism, Trafikverket och Transportstyrelsen

Överenskommelsen gäller de frågor som alla parter är överens om att samarbeta inom. En handlingsplan som årligen revideras hör till denna överenskommelse.Nationella Snöskoterrådet leder och följer upp arbetet inom ramen för överenskommelsen.

Överenskommelsen gäller från undertecknandet fram till 2024-12-31.

Gemensam vision för samarbetet

”Snöskotertrafiken bedrivs utan att människor, djur, miljö och egendom skadas eller störs.”

Syfte och målsättning

Syftet med överenskommelsen är att bidra till en hållbar snöskotertrafik ur perspektiven ekologisk, ekonomisk samt social hållbarhet som förenar körning inom näringsverksamhet och enskild körning samt värnar allas naturupplevelser. Detta ska ske utan att skada eller störa människor, djur, miljö, egendom eller areell näringsverksamhet. Nationella Snöskoterrådet är ett forum för dialog. Detta möjliggör att parterna kan få ett gemensamt synsätt, så att ingående myndigheter och organisationer i rådet kan samordna och genomföra aktiviteter som leder mot den gemensamma visionen. Rådet har som huvudinriktning att genom samverkan prioritera, leda och följa upp arbetet under denna överenskommelse mellan deltagande myndigheter och organisationer. Målsättningen är att rådet arbetar och om möjligt löser frågor i samverkan, men varje organisation i rådet har möjlighet att bedriva eget påverkansarbete utifrån organisationens verksamhetsinriktning. Vid behov bjuder rådet in ytterligare intressenter till rådsmöten eller ordnar tematräffar för att belysa gemensamt överenskomna frågeställningar.

Strategi
FÖR ATT BLI FRAMGÅNGSRIKT SKA SAMARBETET KÄNNETECKNAS AV:
 • öppenhet, trovärdighet och kreativitet
 • engagemang från respektive organisations ledningar
 • fokus på åtgärder som är genomförbara inom rimlig tid
 • att resurser avsätts för planerade åtgärder
 • fokus på uppföljning och utvärdering samt
 • främjande av jämställdhet och mångfald
 
Insatsområden
SAMARBETET INRIKTAS SÄRSKILT MOT FÖLJANDE OMRÅDEN
 1. Information/kommunikation
 2. Tillsyn, bevakning och övervakning
 3. Regler för fordon och trafik
 4. Miljö och trafiksäkerhet
 5. Skoterleder/ infrastruktur

Rådet fastställer mål och prioriterar åtgärder inom dessa områden. Detta framgår av en gemensamt framtagen handlingsplan som revideras årligen. Finansiering av åtgärder regleras i särskilda avtal mellan parterna.

Ansvar och arbetsfördelning

Organisationerna i rådet ansvarar enskilt eller gemensamt för att genomföra aktiviteter i projektform enligt överenskommelsen. Nationella snöskoterrådets namn ska användas i projekt och aktiviteter som genomförs inom ramen för överenskommelsen och tillhörande handlingsplaner.

Överenskommelsen och handlingsplanen utvärderas årligen och inför utgången av 2024.