Norsk

Dette er Nationella Snöskoterrådet
(det svenske nasjonale snøscooterrådet)

Målsettingen med Nationella Snöskoterrådet er å utvikle en holdbar snøscootertrafikk ved å forene næringsvirksomhet og alles naturopplevelser. Dette skal skje uten å skade eller forstyrre mennesker, dyr, miljø eller eiendom.

I Nationella Snöskoterrådet inngår Vägverket, Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen, Länsstyrelsen Norrbotten (representerer Sveriges fylkesstyrer), Kommunförbundet Norrbotten (representerer Sveriges kommuner), Sametinget, Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (Snofed), Sveriges snöskoteråkares centralorganisation (SSCO) og Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

Nationella Snöskoterrådet skal være et forum for dialog, som muliggjør at organisasjonene kan få et felles syn, slik at vi kan samordne og gjennomføre aktiviteter som fører til den felles visjonen.

Nationella Snöskoterrådet skal konsentrere samarbeidet innen følgende områder:

 • Informasjon
 • Tilsyn, bevoktning, overvåking
 • Regler for kjøretøy og trafikk
 • Miljø og trafikksikkerhet
 • Scooterleder/infrastruktur
 • Organisasjon – ansvar og delaktighet

Innen disse områder skal vi i samråd fastsette mål og prioritere tiltak. Dette framgår av en felles utarbeidet handlingsplan som skal revideres årlig.

Vår visjon
”Snøscootertrafikken drives uten at mennesker, dyr, miljø eller eiendom skades eller forstyrres.”
Kontaktperson for Nationella Snöskoterrådet

Per-Olov Wikberg, Swedish Environmental Protection Agency, tel +46106981053, Mail: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se 

Viktige regler og sikre tips for snøskuterførere!

Sverige har en unik natur som er herlig å oppdage en gnistrende vakker vinterdag på snøen! Snøskuteren gjør det mulig å nå ut til steder som du ikke når så lett på ski, men den kan også være en irritasjon for andre.

Hvem får kjøre snøskuter?

For å få kjøre snøskuter i Sverige kreves at du er fylt 16 år og har et førerbevis for terrengskuter. Snøskuter får også kjøres av den som har svensk sertifikat eller traktorkort utstedt før 2000-01-01. Den som har fått sitt sertifikat eller traktorkort inndratt etter 2000-01-01 må ha et førerbevis for å få kjøre snøskuter. Du kan også kjøre uten førerbevis hvis du inngår i en gruppe innen turistnæringen med maksimum ti personer som har sertifikat eller traktorkort, og som ledes av en person med førerbevis for terrengskuter langs en strekning som er bestemt av lederen før ferden starter.
Som utenlandsk fører (innen EØS*) har du rett til å kjøre snøskuter i Sverige hvis du har retten i ditt hjemland. Hvis du ikke kan vise det eller hvis du kommer fra et land utenfor EØS er den eneste muligheten å inngå i en gruppe innen turistnæringen eller at du har et svensk førerbevis. *EØS-land er medlemslandene i EU, samt Norge, Island og Liechtenstein.

Hvor får du kjøre snøskuter?

Kjøring med snøskuter i snødekt terreng er i allmennhet tillatt, men det finnes visse begrensninger:

 • Det er forbudt å kjøre på skog- og jordbruksmark, hvis det ikke er åpenbart at det kan skje uten risiko for skade på skog eller mark. Generelt forbud for kjøring på skogplantinger eller i ungskog som er lavere enn to meter over snødekket. Du er selv skyldig å forvisse deg om at det ikke er noen skaderisiko.
 • I fjellet finnes et antall såkalte reguleringsområder. I en del av disse områder finnes allmenne skuterleder og der kjøring bare får skje på ledene. I andre reguleringsområder gjelder totalt skuterforbud for allmennheten. Se kart over reguleringsområder.
 • Länsstyrelsen (Fylkesadministrasjonen) eller kommunen kan utstede forbud mot å kjøre snøskuter i andre områder av hensyn til bl.a. friluftsliv, reindrift, dyreliv eller naturvern.
 • I nasjonalparker og naturreservat gjelder særskilte bestemmelser. I visse parker og reservat er det forbudt å bruke motordrevne kjøretøy. I forskriftene for det vernede området kan du se om det er forbudt.
 • Allmenn snøskuterkjøring er forbudt i et skianleggs nedfarter eller i forbindelse med disse. Området er å betrakte som skiområde og når anlegget er stengt er det å betrakte som arbeidsområde da ingen andre skal oppholde seg der. Bare skianleggets skutere tillates i skiområdet.

OBS! Undersøk om det finnes noen områder med begrensninger for snøskutertrafikk der du har tenkt å kjøre snøskuter. Snakk med turistbyrået eller skuterturistfirmaet.

Kjøring på allmenn og privat vei

Det er ikke tillatt å kjøre snøskuter på allmenn vei, unntatt når du skal krysse veien, eller kjøre kortest mulige strekning hvis terrenget ellers er uframkommelig. Der du må kjøre snøskuter på vei er høyeste tillatte hastighet 20 km/time.
Når du passerer en vei skal alle passasjerer (i pulk eller på skuteren) gå over veien.
På private veier kan snøskuterkjøring være forbudt. Veiens eier avgjør om trafikk med motordrevne kjøretøyer er tillatt. Forbud skal skiltes med veimerker eller ”på annen tydelig måte” (for eksempel en bom over veien eller et hjemmesnekret skilt).

Hvor fort får du kjøre?

Høyeste tillatte hastighet for snøskuter er 70 km/time. På visse steder finnes lokale lavere hastighetsgrenser.

Sikre tips for en herlig snøskutertur

 • Kjør ikke alene!
 • Hold rede på været!
 • Lever en kjøreplan!
 • Kjør edru! Samme grense som for bil gjelder (0,2 promille).
 • Unngå rasfarlige steder (f.eks. under bratte skråninger, hengefonner og lesider)! Unngå steder med risiko for svak is på sjøer og vassdrag (for eksempel ved odder, inn- og utløp)! Observer at du alltid kjører over is på egen risiko, og at skuterleden ikke går over isen. På isen kan det muligens være kvistet, men det er ingen garanti for at isen holder.
 • Hold rede på hvor du er med kart og kompass (og ev. GPS).
 • Ta på deg hjelm og varme klær – tenk på kuldeeffekten!
 • Ta med personlig sikkerhetsutstyr for deg og din skuter (ekstra variatorreim, verktøy, reservebrennstoff, spade, lavinesonde, sender (transceiver), vindsekk m.m.)
 • Ta med telefon eller annet sambandsutstyr (men stol ikke på å du har dekning over alt).
 • Hvis du skal ut på sjø eller hav, sørg alltid for å ta med ispigger og gjerne overlevelsesdrakt – og kjør aldri over is med passasjerer i pulk under stengt kalesje.

Reinsdyr og snøskutertrafikk

Når du kjører snøskuter kan du komme i nærheten av reinsdyr. De streifer fritt i flokker eller mindre grupper. Reinsdyrene er ikke ville. De har en eier. Det er meget lett å splitte en reinsdyrflokk med snøskuter, men det er en hard og tidkrevende jobb å samle flokken igjen. Respekter samenes arbeid og reinsdyrenes helse! Her er noen tips og fakta om reinsdyr som det er viktig å kjenne til for deg som skuterfører:

Reinsdyr trenger leilighetsvis å vernes av skuterforbud av flere grunner:
 • For at simlene skal få beitefred før og under kalvningen, som skjer i slutten av april/slutten av mai.
 • For at reinsdyrflokker ikke skal splittes i samband med vårflyttingen opp til fjellet.
 • Fordi reinsdyr (f.eks. på grunn av vanskelige vinterbeiteforhold) kan være i dårlig kondisjon.
 • For at reinsdyrene skal få beitefred på vinterbeitet i skogområder.
Slik gjør du hvis du nærmer deg en reinsdyrflokk:
 • Kjør sakte eller stopp. Da går reinsdyrene oftest ut av skuterleden, spesielt hvis det finnes reinsdyrtråkk på siden. Kjør langsomt forbi.
 • Hvis de ikke går ut av leden kan det bero på at de kjenner seg stressede eller at de ikke finner noe egnet sted å gå ut av leden. Stopp, slå av motoren og vent en stund.
 • Hvis reinsdyrene ikke går ut av leden. Kjør sakte bak dem eller vend. Hvis dere kommer til en åpning i skogen, en myr eller liknende. Stopp skuterne. En av skuterne kjører sakte en omvei rundt reinsdyrflokken og stiller seg på leden en bit lengre fram, dette gjør at reinsdyrene oftest går ut av leden. Vent til alle reinsdyrene har gått ut av leden, de følger etter hverandre.
 • Hvis det finnes svarte plastsekker satt opp langs skuterleden betyr det at det finnes reinsdyr i området. Kjør ekstra forsiktig i slikt område!

Følg skuterleder!

På skuterledene kjører du sikrest og forstyrer minst. Skuterleder i fjellet er som øvrige fjelleder markert med ledkryss. De er dessuten markert med skilt eller merker som viser hva som gjelder på leden. Visse leder kan også være felles med skiløyper. Kjør sakte og hold god marginal når du passerer skiløpere. Du har alltid vikeplikt for skiløpere og folk som går, også på skuterleder. De allmenne skuterledene finnes innlagt på fjellkartet.

Påbudt skuterled merkes ut med påbudsmerke. Blått, rundt skilt med hvitt skutersymbol. Det innebærer at du må følge leden. Det er forbudt å kjøre utenfor leden.

Egnet skuterled merkes med anvisningsmerke; et kvadratisk skilt med blått skutersymbol på hvit bunn eller tvert om hvit skutersymbol på blå bunn. Merket sier at du kjører sikrest og forstyrer minst på den leden. Du bør holde deg til leden, men det er ikke forbudt å kjøre utenfor leden.

På en del leder er det forbudt å kjøre snøskuter. Ledene er da skiltet med forbudsmerker.

Andre leder kan være skiltet med anvisningsmerker med rød skråstrek. Slike leder bør du ikke bruke. Det er visselig ikke forbudt å kjøre på slike leder, men det er ikke å anbefale.

Snøskutere har alltid stopplikt ved passering over vei.

Røde kryss på stolper betyr vintervei. Her møter du skiløpere, turgåere og hundespann. Kontroller alltid om skuterkjøring er tillatt etter veien. Det skal da finnes en utfyllende merking.