Frågor & svar

Här finner du ett antal frågor och svar som berör snöskoteråkande. Om du har en fundering eller fråga, läs först igenom de frågor som finns här nedan. Om du fortfarande inte fått svar på din fråga, skicka gärna in din fråga genom att använda frågeformuläret under rubriken Kontakt längst till höger i huvudmenyn.

Klicka på frågorna för att se svaren.

Körkort och förarbevis

För att få köra snöskoter i Sverige krävs att du är 16 år och har antingen ett förarbevis för snöskoter, utfärdat efter 1/10 2009 eller ett förarbevis för terrängskoter som är utfärdat före 1/10 2009. (Dessa äldre förarbevis ska bytas ut senast under 2012)
Du får även köra snöskoter om du har ett traktorkort eller körkort som är utfärdat första gången* före 1/1 2000.

*Det datum som finns i kolumn 10 (Datum för förarbehörighet) på baksidan av körkortet. Det gäller även om man har fått körkortet indraget under en period efter 1/1 2000.

Ett körkort (oavsett behörighet) eller traktorkort utfärdat från 1/1 2000 ger rätt att köra snöskoter inom ramen för organiserad turistverksamhet (snöskotersafari).

Du får köra snöskoter utan förarbevis om du ingår i en grupp inom turistnäringen med högst tio personer som har körkort eller traktorkort, som leds av en person med förarbevis för snöskoter längs en sträcka som bestämts av ledaren före färden.

1. För personer från EES-länder (EU + Norge, Island och Liechtenstein) gäller att om de har rätt att köra snöskoter i sitt hemland så får de också göra det i Sverige. Det är upp till personen att visa att man har rätten. Följande gäller för att få köra snöskoter i Norge och Finland: Norge: Körkort i klass S fr.o.m. 1/7 2006. Minsta ålder är 16 år. Upp till 18 år får man endast köra en klass 1-skoter (motoreffekt och vikt högst 0,20 kW/kg). Körkort (A, A1, B, S och T) tagna före 1/7 2006 får man också köra skoter på (då gäller inte regeln om 16-18-åringar).

Finland: Minsta ålder 15 år och körkort i minst klass T.

2. En utländsk förare med svenskt förarbevis för snöskoter får köra snöskoter i Sverige.

3. En utländsk förare med körkort eller traktorkort får delta i en grupp med inom turistnäringen med högst tio personer som har körkort eller traktorkort, som leds av en person med förarbevis för snöskoter längs en sträcka som bestämts av ledaren före färden.

Var får man köra snöskoter?

Snöskoterkörning ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Det anses tillåtet att köra på väl snötäckt mark om man inte stör, förstör eller på annat sätt bryter mot lagen. Det är dock förbjudet att passera annans mark om det uppstår skada och det är till exempel förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark.

Enligt Terrängkörningslagen är det förbjudet att köra snöskoter i plant- eller ungskog om det finns risk för skada på skogen. På planterad skogsmark får man inte köra om träden sticker upp mindre än 2 meter över snön. Det är inte heller tillåtet att köra över jordbruksmark om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på marken. I fjällens så kallade regleringsområden är skoterkörning förbjuden eller endast tillåten på markerade leder. Länsstyrelse och kommun kan reglera skoterkörning även i andra områden av hänsyn till naturvård, friluftsliv och turism. Ta reda på vad som gäller på den plats som du har tänkt åka på. På Fjällsäkerhetsrådets hemsida www.fjallsakerhetsradet.se, länsstyrelsernas och kommunernas hemsidor kan du hitta information.

Vid entréer till nationalparker och naturreservat och P-platser finns oftast anslagstavlor med information. För nationalparker och många naturreservat finns informationsfoldrar, som man kan få från kommunen eller länsstyrelsen. Foldrarna finns oftast också på turistbyråerna. Det brukar även finnas information på respektive kommuns och länsstyrelses hemsida.

Det finns inget allmänt förbud att köra skoter på lederna i fjällen, men det kan finnas lokala förbud. Den som kör snöskoter har alltid väjningsplikt mot skidåkare. Det gäller även på skoterleder.

Markägaren får förbjuda skoterkörning och annan trafik med motordrivna fordon på en enskild väg. Ett sådant förbud ska skyltas med vägmärke eller på annat tydligt sätt. Enskilda vägar som underhålls med statsbidrag ska hållas öppna för motortrafik i enlighet med bidragsvillkoren. Länsstyrelsen kan ge tillstånd att tillfälligt stänga av en enskild väg för motortrafik, till exempel vid tjällossning eller annars om det är stor risk för skador på vägen.

Ja, det är generellt tillåtet, men det kan finnas förbud i lokal trafikföreskrift.

Enligt definitionen i Trafikkungörelsen är det all mark utanför väg. Gräsmattor, planteringar, vandringsleder och motionsspår räknas som terräng.

De som i Fordonskungörelsen definieras som “motordrivna fordon”, det vill säga alla slags fordon som drivs med motor.

Hastighet och nykterhet

Samma som för bil: 0,2 promille för rattfylleri och 1,0 promille för grovt rattfylleri. Alkohol och snöskoteråkning hör inte ihop! Trots det så är ca 7 av 10 som dör i snöskoterolyckor alkoholpåverkade.

Högsta hastigheten är 70 km/tim, men i vissa områden finns det lägre hastighetsgränser. Vid körning på bilväg 20 km/tim (vid passage eller körning kortaste möjliga väg på grund av att det inte finns någon möjlighet att köra i terrängen, t ex på en bro över en älv eller längs ett stup).

Hjälmkrav för snöskoteråkning

Från den 1 januari 2016 ska man ha hjälm när man färdas med snöskoter.  Transportstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm, 2017:94. Skyddshjälmsföreskrifterna innehåller bestämmelser om hjälmar som ska användas vid körning av motorcykel, moped, traktor b utan karosseri och terrängskoter utan karosseri. Bestämmelserna beskriver hur hjälmarna ska vara beskaffade och hur de ska användas samt vilka undantag som finns.

Kraven på skyddshjälm och användarkrav finns i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:94) om skyddshjälm. Dessa uppgifter finns på Transportstyrelsens webbplats www.transportstyrelsen.se

Även passagerare på skotern ska använda skyddshjälm. Passagerare som inte fyllt sju år kan använda annat lämpligt huvudskydd, till exempel ridhjälm, skidhjälm eller cykelhjälm.

När det gäller passagerare i pulka eller kälke vilket räknas som terrängsläp ser det lite annorlunda ut och i dessa fall rekommenderas man använder hjälm eftersom olycksrisken är lika stor i pulkan/kälken som på skotern

Skyddshjälm behöver inte användas när fordonet inte är i rörelse eller vid färd inom parkeringsplats, parkeringshus, bensinstation eller liknande område

Undantagen för skyddshjälm beskrivs förutom i trafikförordningen (1998:1276), i Transportstyrelsens  föreskrifter (TSFS 2017:94) om skyddshjälm som finns på Transportstyrelsens webbplats.