Pressmeddelande 11 mars 2016- Snöskoterförares kunskaper om lagar brister

Snöskoterförares kunskaper om lagar brister

Bara en snöskoterförare av tre anser sig ha mycket goda kunskaper om de lagar som gäller för snöskoterkörning. Nio av tio anser att de alltid tar hänsyn till djur, natur och människor genom sitt sätt att köra snöskoter. Det framgår av en enkätundersökning som genomförts av Nationella Snöskoterrådet.

– Snöskoteråkares kunskaper om lagar och regler behöver förbättras i flera avseenden.  Bättre kunskap om vad som gäller vid terrängkörning kan bidra till att undvika onödiga konflikter mellan markägare, naturvårdsintressen och snöskoteråkarna., säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

Nationella Snöskoterrådets enkät besvarades av drygt 2 000 snöskoterförare från hela landet. Bland dem svarar en av tre att de har mycket goda kunskaper om de lagar och förordningar som reglerar var och hur man får köra snöskoter. Sex av tio anser att deras kunskaper är ”ganska bra”.

Enligt Terrängkörningslagen är det förbjudet att köra snöskoter i plant- eller ungskog om det finns risk för skada på skogen. På planterad skogsmark får man inte köra om träden sticker upp mindre än 2 meter över snön. Det är inte heller tillåtet att köra över jordbruksmark om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på marken. Fler än nio av tio snöskoteråkare instämmer helt eller delvis i påståendet att ”jag kör inte på planterade hyggen om det inte går en markerad led där”.

I fjällens så kallade regleringsområden är skoterkörning förbjuden eller endast tillåten på markerade leder. Länsstyrelse och kommun kan reglera skoterkörning även i andra områden av hänsyn till naturvård, friluftsliv och turism.

Mycket av den växande friåkningen sker i fjällen vilket ställer särskilda krav på snöskoterförarna. Nio av tio respondenter instämmer i påståendet att ”de snöskoterförare som inte respekterar gällande lagar och regler är ett problem och förstör för det stora flertalet som gör det”.

– Det är bra att en så stor andel av snöskoterförarna säger sig vilja ta hänsyn till andra. Enkätresultaten antyder att ett fåtal snöskoteråkare inte följer lagar och regler. Sådant beteende kan få konsekvenser för möjligheten till snöskoterkörning i Sverige, säger Per-Olov Wikberg.

I enkäten ställdes också en fråga om allemansrätten. En av fyra respondenter i enkäten svarade felaktigt att snöskoterkörning omfattas av allemansrätten.

– Det är viktigt att så många som möjligt känner till vad allemansrätten omfattar. Snöskoterkörning eller framförande av andra motorfordon omfattas inte av allemansrätten, rätten att åka snöskoter över annans mark är därför inte självklar. Detta måste bli mer allmänt känt bland snöskoterförarna, säger Per-Olov Wikberg.

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes från oktober till december 2015. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra länsstyrelserna i fjällänen, LRF samt Snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Enkäten besvarades av 2065 snöskoterförare i hela landet.