Snöskoterenkät 2019

Snöskoterenkät 2019
– bakgrundsinformation och detaljerade resultat

Om undersökningen

Studien genomfördes som en webbaserad enkät under perioden 28 februari till 20 mars 2019. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Respondenterna bjöds in att delta via aktörernas webb- och Facebooksidor. Totalt besvarades enkäten av 6 529 respondenter. Av respondenterna var drygt två av tio (22 procent) 30 år eller yngre, två tio (19 procent) mellan 31–40 år, mer än fyra av tio (45 procent) mellan 41–60 år och 14 procent äldre än 60 år. 85 procent var män och 15 procent var kvinnor.På frågan vilken typ av snöskoterförare respondenterna är svarar 43 procent att de kör friåkning, 41 procent kör på markerade leder medan 17 svarar ”yrkesmässig körning” eller ”annat”. Fyra av tio respondenter anger att de är markägare som berörs av snöskoterkörning. Såväl ålders- som könsfördelning överensstämmer väl med de enkätstudier som Nationella Snöskoterrådet genomfört tidigare. 2017 besvarades enkäten av 1 657 respondenter och 2015 av 2 065 respondenter.

Ladda ned bilagor

Bilaga 1 – Körning över isbelagt vatten 2019

Bilaga 2- attityder till alkohol och snöskoter 190418

Bilaga 3  om lavinrelaterade frågor och snöskoteråkare