Intressant förslag till markägaravtal för snöskoterleder

– Alla ledbyggare bör se till att skriva avtal med markägarna. Då hamnar det under arrendelagen och arrendatorn har då rätt att ta ut en avgift av den som använder marken.

Eilert Apelkvist, LRF, visade vid Snöskoterforum ett utkast till det som i framtiden kan bli ett markägaravtal mellan ledbyggare och markägare.

-Vi har genom åren fått många frågor och påringningar från våra medlemmar om hur man ska hantera frågor där skoterklubbarna vill skriva någon typ av avtal för att vintertid kunna nyttja mark för skoterleder. Därför har vi nu tillsammans med våra jurister tagit fram ett förslag till avtal som är juridiskt hållbart.

Avtalet, som är en typ av arrendeavtal, ger bl a arrendatorn (ledbyggaren) rätt att röja och avverka skog som behövs för att anlägga en säker led, att anlägga broar över bäckar och diken och att sätta upp ledmarkeringar.

Jordägaren å sin sida äger rätt att själv eller genom annan nyttja skoterleden för skogstransporter eller andra nödvändiga transporter.

I avtalet regleras naturligtvis även vilken summa markägaren erhåller för att upplåta sin mark till ledbyggaren.

Innan avtal skrivs och tillträde sker ska båda parter göra en besiktning av markområdet som upplåts, och dokumentera dess beskaffenhet.

– I och med att detta avtal hamnar under arrendelagen har arrendatorn, dvs ledbyggaren rätt att ta ut avgift av de som använder marken, i detta fall de skoteråkare som nyttjar leden.

Eilert betonade också att grundtanken är att alla skoterleder bör ha ett markägaravtal.

-Vi tar på oss ansvaret att argumentera mot våra medlemmar att skriva avtal enligt detta förslag. Tanken är ju att det ska göra det smidigt att komma överens mellan parterna.
Avslutningsvis betonade Eilert att det är ytterst viktigt att en markägare som säljer sin fastighet verkligen underrättar den nye köparen om att avtalet finns.

Är du intresserad av innehållet i avtalsförslaget kan du se det i en separat fil här på vår hemsida.

pdfNyttjanderättsavtal för snöskoterleder (pdf)