Lägesrapport från Nationella Snöskoterrådet

pdflagesrapport_november_2011

Lena Dahlgren (ordförande), Jan Lindgren (samordnare) och Ronny Edin (länsstyrelsernas representant) berättade om vad som är på gång inom Nationella Snöskoterrådet.

Lena Dahlgren gav en återblick till varför rådet finns och hur det är organiserat. Hon berättade också att rådet har gjort en intern och extern utvärdering av rådet och vad det har åstadkommit sedan 2007.

2012 är sista året för den överenskommelse som ligger till grund för rådet. Inför utgången av överenskommelsen är det viktigt att börja fundera på fortsättningen. Resultaten är inte klara från utvärderingen, men de pekar på att de allra flesta tycker att rådet bör fortsätta sin verksamhet även efter 2012, och att rådet skulle behöva ett mer tydligt uppdrag från regeringen eller departement. Rådet jobbar för att få till ett möte med miljö- och näringsdepartementen, för att berätta om rådets arbete, resultatet av utvärderingen och om rådets framtid.

Jan Lindgren berättade om vad som är på gång i rådet.

Inom kort är handboken ”Planera för snöskoter” reviderad och klar att lägga ut på rådets hemsida. Den kommer också att tryckas i en mindre upplaga och delas ut till bl a kommuner och skoterorganisationer.

Projektet Diplomering av snöskoteruthyrare går vidare med utbildningar i Norr- och Västerbotten i början av 2012. Planer finns också att gå vidare med att ta fram ett utbildningspaket och diplomeringssystem för snöskotersafaris.

Andra idéer för nästa år är att ta fram ett förslag till nationell skyltstandard för snöskoterleder. Rådet kommer också att försöka få till erfarenhetsutbyte med Norge och Finland.

Ronny Edin berättade om en undersökning om terrängtrafikens omfattning i fjällen som Sifo har gjort på uppdrag av Länsstyrelsen Norrbotten. Undersökningen är en uppföljning av den som gjordes under 2007.

Några av resultaten:
• 29% av skoterägarna är medlem i en skoterklubb.
• Andelen som använder snöskoter för fritidsändamål har ökat i årets mätning (61%) jämfört med 2007 års undersökning (49%).
• När det gäller om människors inställning till att köra skoter alkoholpåverkad är annorlunda idag jämfört med för tio år sedan uppger 45% att de tycker att inställningen är mycket eller ganska annorlunda.
• Majoriteten av de svarande (96%) var under förra vintern inte med om någon olycka eller ett olyckstillbud som resulterade i, eller kunde ha resulterat i, allvarliga personskador.