Pressmeddelande 21 april 2023 -Ovarsam snöskoteråkning drabbar skötsamma snöskoterförare

Pressmeddelande 21 april 2023

Ovarsam snöskoteråkning drabbar skötsamma snöskoterförare

Friåkning är den starkast växande trenden inom snöskoterkörning i Sverige. Den ställer samtidigt stora krav på förare om omdöme och kunskap om lagar och regler. Nio av tio menar att de snöskoterförare som inte respekterar gällande lagar och regler är ett problem och förstör för det stora flertalet som gör det. Det visar resultaten från en enkätundersökning som Nationella Snöskoterrådet har genomfört med svenska snöskoterförare.

– Friåkning innebär snöskoteråkning utanför markerade leder. Det kan vara i fjällterräng men också på åker- eller skogsmark. Friåkning innebär en stor frihetsupplevelse för många. Men det medför också ett stort ansvar. Det krävs kunskap om lagar och förordningar och man behöver visa respekt för vilda djur, renar och miljön i övrigt. Vår undersökning visar att det finns grupper som inte visar denna hänsyn och på det sättet påverkar möjligheterna till friåkning för de många som sköter sig bra, säger Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet.

Nationella Snöskoterrådet genomförde i februari 2022 en enkätundersökning med 1 523 snöskoterförare. Resultaten visar bland annat att nio av tio instämmer i följande påstående: ”De snöskoterförare som inte respekterar gällande lagar och regler är ett problem och förstör för det stora flertalet snöskoterförare som gör det”.

Åtta av tio respondenter instämmer i att ”de flesta snöskoterförare som jag känner respekterar de lagar och regler som gäller för snöskoterkörning”. Det resultatet understryker slutsatsen att det är en mindre andel av alla snöskoterförare som är ovarsamma och struntar i regler.

Ofta förknippas friåkning på snöskoter med körning i fjällterräng. Men även körning på åker- och skogsmark där det saknas skoterleder är också att betrakta som friåkning.Det är inte tillåtet att köra snöskoter på skogsmark med plant- eller ungskog eller på jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken. Jord- och skogsbruksmark är en miljö som ofta är känslig där ovarsam körning kan ge skador som kan ta många år att återställa. En ovarsam körning över ett hygge kan förstöra uppväxande ungskog. Nästan samtliga respondenter (97 procent) svarar samtidigt att de inte kör i ungskog om det inte finns markerad led där.

Samma sak gäller åkermark. Snöskoterkörning på jordbruksmark kan skapa olika slags skador. Själva marken kan få skador så att grödorna påverkas negativt kommande växtsäsong. Nedgrävda dräneringsrör som ofta omger en åker kan få isproppar grund av att snöskoteråkningens kompaktering av snön bidrar till att tjälen går djupare.  Det kan i sin tur medföra att smältvatten inte rinner undan utan bidrar till att marken blir så blöt att det blir svårt att odla.  Nio av tio respondenter svarar samtidigt att de inte kör över åkermark om det inte finns snöskoterleder där.

Nu under våren behöver särskild hänsyn tas till renskötseln när vajorna behöver lugn och ro inför och under kalvningen. Om renarna störs eller stressas kan det leda till att vajorna mister sin kalv eller att vajan och den nyfödda kalven kommer bort från varandra.  En annan känslig del av renskötseln är i samband med flytt av renar från skogslandet till fjällen. Kommunen eller Länsstyrelsen kan fatta beslut om att inrätta tillfälliga regleringsområden av renskötselskäl vilket ofta sker under våren. Information om när och vilka områden som omfattas finns på kommunernas webbplatser, i lokaltidningen eller hos Länsstyrelsen.

Resultaten från enkäten visar också att det stora flertalet respondenter gör eller vill göra rätt i olika slags situationer som de ställs inför på snöskoter. Samtidigt svarar knappt hälften att deras egna kunskaper om de lagar och förordningar som reglerar var och hur de får köra snöskoter är ”mycket bra”. Hälften svarar att kunskaperna är ”ganska bra”.

– Vi tolkar det som att respondenterna har gett ärliga svar. De allra flesta har godtagbara kunskaper som kan bli bättre. Känner man sig det minsta osäker om vad som gäller finns det tillgång till kunskap, bland annat snöskoterrådets hemsida, att ta del av, säger Per-Olov Wikberg.

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes 9 – 28 februari 2022. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Enkäten besvarades av 1 535 snöskoterförare i hela landet.

Bilaga – delfråga i enkät kring ovarsam snöskoterkörning

För mer information kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79
www.snoskoterradet.se