Pressmeddelande 28 mars 2023- Växande friåkning ställer krav på ansvar hos snöskoterförare

Under de senaste tio åren har friåkning på snöskoter, dvs. körning utanför snöskoterleder, och blivit alltmer populärt hos många snöskoterförare. Fyra av tio betecknar sig idag som renodlade friåkare. Uppfattningarna går samtidigt isär bland snöskoterförare om friåkningen fungerar bra eller om den behöver regleras ytterligare. Det visar resultaten från en enkätundersökning som Nationella Snöskoterrådet har genomfört med svenska snöskoterförare.

– Friåkning innebär en stor frihetsupplevelse för många. Moderna skotrar ger stora möjligheter. Men det medför också ett stort ansvar. Det krävs kunskaper om lagar och förordningar och man behöver visa respekt för vilda djur, renar och miljön i övrigt. Resultaten från vår undersökning visar att friåkningen inte är helt problemfri. Det räcker att ett fåtal förare missköter sig för att sätta en negativ bild av friåkningen som helhet och därmed förstöra för de många som sköter sig, säger Per-Olov Wikberg samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

Nationella Snöskoterrådet genomförde i februari 2022 en enkätundersökning med 1 523 snöskoterförare. Resultaten visar bland annat att fyra av tio som svarade betecknar sig som renodlade friåkare, dvs. de kör mestadels utanför snöskoterleder. Uppfattningarna går samtidigt isär bland de som svarat om hur friåkning på snöskoter fungerar. Hälften instämmer i påståendet: ”friåkningen fungerar bra idag och behöver inte begränsas ytterligare”. En av fyra instämmer däremot inte i påståendet. Drygt fyra av tio ställer sig positiva till att friåkningen styrs till avgränsade områden. En nästan lika stor andel ställer sig negativa till en sådan avgränsning. Fyra av tio är beredda att betala extra för möjligheten att köra i områden där de inte stör. Ett sådant område är Frostviken i norra Jämtland. Där drivs sedan år 2016 ett projekt för en hållbar vinter- och skoterturism med målsättningen att skapa ett attraktivt koncept som samtidigt tar hänsyn till natur och djurliv. Kärnan utgörs av ett kommunalt regleringsområde med lokala föreskrifter. Därtill har nyttjanderättsavtal slutits med berörda markägare. Det har gett en struktur med avgränsade zoner för friåkning respektive snöskoterleder inom regleringsområdet.

Ett initiativ inifrån snöskotersporten är ”Friåkare – på riktigt!”. Det är ett märkes- och politiskt obundet initiativ som arbetar med film, seminarium och sociala medier för att, tillsammans med ett flertal välkända ambassadörer inom snöskotersporten, lyfta fram olika utmaningar och frågeställningar kopplade till friåkning på snöskoter.

– Vi som friåkare måste erkänna att det finns problem inom vår sport och att detta är något vi själva, som kollektiv, måste försöka förändra. Det är vår passion och därmed vårt ansvar. För många är det en kulturellt rotad inställning att kunna köra snöskoter vart och när som helst. Det är en attityd som ofta leder till intressekonflikter på många platser. Detta är en av anledningarna till grundandet av ”Friåkare – på riktigt!” vars primära syfte är att arbeta för en positiv kulturell förändring av sporten genom att sprida kunskap och premiera utövare som visar respekt, har rätt kunskap samt agerar som bra ambassadörer för sporten. Det handlar om att förstå andra perspektiv än enbart skoter, exempelvis, rennäring, topptursåkare och markägare, säger Rickard Lövgren ambassadör för ”Friåkare – på riktigt!”.

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes 9 – 28 februari 2022. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Enkäten besvarades av 1 535 snöskoterförare i hela landet.

För mer information kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79
www.snoskoterradet.se

Rickard Lövgren, ambassadör för ”Friåkare – på riktigt!”
E-post: kontakt@friakare.se
Mobil: 073-546 10 50
www.friakare.se