Pressmeddelande 16 mars 2023 – hög betalningsvilja för snöskoterkörning på ideellt underhållna leder

Åtta av tio snöskoterförare ställer sig positiva till att betala avgifter för att köra på snöskoterleder som underhålls av ideella krafter såsom snöskoterklubbar. Det visar en enkätundersökning som Nationella Snöskoterrådet har genomfört.

– Många av de snöskoterklubbar som ansvarar för de ideellt underhållna snöskoterlederna kämparmed vikande medlemsantal. Det försvårar klubbarnas underhållsarbete genom att de får en försvagad ekonomi, säger Per-Olov Wikberg nationell samordnare för Nationella Snöskoterrådet.

I februari 2022 genomförde Nationella Snöskoterrådet en enkätundersökning som besvarades av drygt 1 500 snöskoterförare. Bland annat ställdes en fråga om hur man ser på att betala för att köra på snöskoterleder som underhålls av ideella krafter, till exempel snöskoterklubbar. Åtta av tio var positiva eller mycket positiva till detta.

– Det är glädjande att det finns en så stor betalningsvilja för att köra på denna typ av leder. Vet man med sig att man kör på ideellt underhållna leder behöver man själv ta reda på vem som sköter
underhållet och hur man ska betala för använda lederna. Ofta är det bästa sättet att stötta klubbarna att bli medlem, säger Per-Olov Wikberg.

I enkätundersökningen ställdes även frågan om betalningsviljan för att köra inom så kallade betalledsområden. Fem av tio snöskoterförare var positiva eller mycket positiva till detta. Betalledsområden utgörs av geografiskt avgränsade områden med särskilda regler. De finns framför allt i de södra och mellersta delarna av fjällkedjan, exempelvis i Sälen, Idre, Funäsfjällen, Åre/Storlien och Frostviksfjällen. Den som vill köra i ett betalledsområde betalar en avgift. I vissa fall finns också möjlighet till friåkning inom området. I de fall en snöskoterförare kör utan att betala kan en kontrollavgift tas ut.

– Betalledsområdena har visat sig fungera väldigt bra, skoteråkningen har ofta ökat inom dessa områden och lederna är av hög kvalitet och allmänt väl underhållna. De gör det också lättare att separera snöskoterförare från skidåkare, vilket varit uppskattat. Bra snöskoterleder fyller också en viktig funktion på så sätt att de kanaliserar snöskoteråkningen från olämplig körning på känslig åker eller skogsmark, säger Per-Olov Wikberg

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes 9–28 februari 2022. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med Snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Enkäten besvarades av 1 535 snöskoterförare i hela landet.

För mer information kontakta:
Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79