SOU 2018:29- En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning

Den 20 december överlämnades utredningen SOU 2018:29 – En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning till regeringen.  I utredningsdirektiven beskrevs uppdraget till att en utredare ska se över lagstiftningen för terrängkörning och lämna de författningsförslag och förslag i övrigt som behövs för att skapa en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning.

Förslagen skulle möjliggöra ett rikt friluftsliv, minska buller och avgaser samt bidra till att skydda mark, växtlighet och terräng. Förslagen skulle även ta hänsyn till de behov som finns av att kunna köra med motordrivna fordon i terräng för ortsbor samt inom verksamheter som bl.a. rennäring, jordbruk, skogsbruk, jakt och besöksnäring.

Utredaren skulle därutöver bl.a.
• lämna förslag som syftar till att underlätta för personer med bestående rörelsehinder att köra i terrängen med motordrivet fordon för att jaga, fiska eller bedriva annat friluftsliv,
• utreda om förhållandet mellan de regelverk som innehåller bestämmelser om terrängkörning behöver förändras eller tydliggöras,
• utreda och överväga den straffrättsliga regleringen vid otillåten terrängkörning och vid behov föreslå ändringar i syfte att åstadkomma en ändamålsenlig reglering,
• utreda hur en effektiv tillsyn kan åstadkommas.

Uppdraget skulle redovisas senast den 1 oktober 2019 men fick uppskov fram till den 31 december samma år.

Läs direktivet här 

Sammanfattning av utredningens förslag som kan beröra snöskoteråkning 

En ny lag och förordning om terrängkörning ska införas och träda i kraft den 1 juli 2022.  I författningstexten i en ny terrängkörningslag föreslås följande skrivningar, generellt kan sägas att inget allmänt förbud för snöskoteråkning föreslås utan det kommer fortsatt att vara tillåtet att köra snöskoter på snötäckt mark om man inte riskerar att skada mark och vegetation under förutsättning att det inte finns en områdesreglering i form av statligt regleringsområde i fjällen, kommunalt regleringsområde eller nationalspark. Vad gäller snöskoteråkning i naturreservat så behöver man ta reda på vilka föreskrifter som finns i reservatet angående om snöskoteråkningen är reglerad eller inte.  Här följer ett utdrag av de mest relevanta paragraferna i författningsförslagen till en ny terrängkörningslag.

Snötäckt mark

7 § Motordrivet fordon får inte användas i terräng som utgörs av

1. snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog vars medelhöjd över snötäcket är lägre än två meter, om det inte är uppenbart att användningen kan ske utan risk för skada på skogen, eller
2. snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att användningen kan ske utan risk för skada på marken.

Fjällområdet

8 § Regeringen får föreskriva att delar av fjällområdet är regleringsområden. Inom ett regleringsområde är det inte tillåtet att använda motordrivet fordon i terräng.

9 § Endast skoterled som är allmän (allmän skoterled) får finnas inom ett regleringsområde. Inom ett regleringsområde är det trots 8 § andra stycket tillåtet att använda sådant motordrivet fordon som får framföras på allmän skoterled på sådan led när marken är snötäckt.

Boende i regleringsområde

16 § Den som är fast bosatt inom ett regleringsområde får trots 6 och 7 §§ och 8 § andra stycket använda motordrivet fordon för
körning närmaste lämpliga färdväg mellan bostaden inom området och regleringsområdesgräns. Den som är fast bosatt inom ett regleringsområde får använda sådant motordrivet fordon i terräng som får framföras på allmän skoterled för körning närmaste lämpliga väg mellan bostaden och allmän skoterled eller gränsen för regleringsområdet.

Skoterledavgift

17 § Den som på en allmän skoterled använder sådant motordrivet fordon som får användas på allmän skoterled är skyldig att betala en årlig avgift (skoterledavgift) på  300 kronor/år. Regeringen får meddela föreskrifter om skoterledavgiftens storlek.

Skoterledfonden

19 § Avgifter enligt 17 § ska bilda en fond (skoterledfonden). Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skoterledfonden.

Tillsyn

20 § För tillsyn över att bestämmelserna i denna lag efterlevs får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer utse naturvårdsvakter. Regeringen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillsynen.

21 § En naturvårdsvakt eller en polisman får
1. avvisa den som kör med motordrivet fordon i terräng utan att
ha rätt till det,
2. begära att den som använder motordrivet fordon i terräng
överlämnar körkort, traktorkort eller förarbevis för kontroll,
3. begära att den som har medgetts undantag från bestämmelser i
denna lag visar upp beslutet om undantaget, och
4. kontrollera att den som använder motordrivet fordon på allmän skoterled har betalat skoterledavgiften.

22 § Bestämmelser om att en naturvårdsvakt eller en polisman ska ta ut tilläggsavgift (1000 kronor) om någon använder motordrivet fordon på en allmän skoterled utan att ha betalat skoterledavgiften finns i lagen (0000:0000) om tilläggsavgift för terrängkörning.


I övrigt kan nämnas följande förslag som utredningen föreslår. 

– Kommunernas möjligheter att reglera och kanalisera snöskoterkörning förtydligas.

– Länsstyrelserna får en utökad möjlighet att reglera snöskoterkörning för att begränsa olägenheter från naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt.

– Det införs en möjlighet för dem som har en funktionsnedsättning som innebär en varaktigt nedsatt förmåga att förflytta sig på egen hand att söka tillstånd att köra i barmarksterräng med motordrivet fordon för att kunna jaga, fiska eller bedriva annat friluftsliv.

– Naturvårdsvakter får utökade befogenheter och kan utöva tillsyn över terrängkörning även utanför de statliga regleringsområdena i fjällvärlden.

– Det förtydligas vilket ansvar Naturvårdsverket, länsstyrelserna respektive kommunerna har för tillsynsvägledning och tillsyn.

– Det införs ett statligt skoterkort och en avgift  på 300 kronor/år för att få köra terrängskoter på allmän skoterled. Den som inte har betalat avgiften kan påföras en tilläggsavgift på 1000 kronor

– Det inrättas en fond ur vilken kommuner och andra som svarar för drift av skoterleder m.m. kan söka bidrag till underhåll.

– Brott mot terrängkörningslagen ska föranleda böter eller fängelse i högst sex månader, medan överträdelse av föreskrift som kommun eller myndighet har meddelat ska föranleda böter.

Vidare föreslår utredningen följande.

• Begreppet terräng ska avgränsas och på så sätt bli tydligare.

• Snötäckt mark ska definieras och införas som begrepp i förordningen om vägtrafikdefinitioner.

• Allmän skoterled ska införas som begrepp i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och i trafikförordningen (1998:1276).

• Det ska åter bli möjligt för kommuner att söka statsbidrag till anläggande av allmän skoterled m.m.

• Det ska införas en fordonsskatt på 180 kr/år för terrängskotrar, dvs. snöskotrar och terränghjulingar.

• Naturvårdsvakter ska få begära att körkort m.m. ska överlämnas för kontroll.

• Brottet tagande av olovlig väg i 12 kap. 4 § brottsbalken ska rubriceras olovligt tagande av färdväg.

Pressmeddelande från utredningen 191220
Läs hela utredningen här
Särskilt yttrande till utredningen från Snöskoterrådet