Strategi för storslagen fjällmiljö

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till en strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder som ska bidra till att miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö nås. Förslagen är ett regeringsuppdrag och har redovisats till Miljödepartementet. Ett av förslagen till etappmål berör terrängkörningsrelaterade frågor.

Läs mer på:

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2014/Strategi-for-storslagen-fjallmiljo/