Är bullret från skotrarna för högt?

Transportstyrelsen är den myndighet som bland annat jobbar med att skapa nationella regelverk inom transportområdet, dels genom att skapa egna föreskrifter samt förslag till ändringar av förordningar. Man representerar även Sverige i internationella förhandlingar, sköter tillsyn och marknadskontroll, samt administrerar transportregistret, det som vi vanligtvis kallar fordonsregistret.

Inom Transportstyrelsen jobbar man för fullt med att ”hitta ett lämpligt regelverk” där snöskotrar lämpligen kan tillhöra.

Flera regelverk att ta hänsyn till

Svante Törnquist berättade att det pågår diskussioner om att snöskotrar ska införlivas i ett så kallat EU-direktiv.

– Vi är med i en expertgrupp i EU-kommissionen kring snöskoterfrågor och är faktiskt en av de mest drivande i frågan. Vi har bra stöd från bl a Italien i frågan, medan våra grannar i öst, Finland, är emot detta. Frågan kommer att aktualiseras igen nu senare i vår.

När det gäller det svenska regelverket finns det en förordning om buller från vissa typer av utomhusutrustningar, som bland annat införlivar EU-direktivet och där snöskotrarna då skulle kunna ”höra hemma”.

Sedan finns också Vägverkets föreskrifter från 2003 att ta hänsyn till, där gränsvärdet handlar om 85 dB. Man pratar också om att man ska införa uppgifter om bullernivåer i transportregistret, men det arbetet har ännu inte påbörjats.

– Det finns också ett miljömål som kallas ”Storslagen fjällmiljö”, där målet är en bullernivå på max 73 dB från minst 60% av skotrar i trafik år 2015. Men det målet kommer vi inte att uppnå, konstaterade Svante.

I detta miljömål sägs det också att ”fjällmiljöers värden för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad”.

Man har konstaterat att 17 % av fjällens yta är påverkad av buller och att det måste minska, samt att områden som är fria från buller och störningar ska öka.

En första bullerstudie genomförd

Svante visade även upp resultaten av en bullerstudie som man genomfört för att belysa hur bullerutbredningen påverkas av skärpta bullerkrav.

– Målet med undersökningen är att vi ska mäta och beräkna bullerutbredningen i olika typer av terräng och undersöka effekten av skärpta krav. Tanken är att detta ska fungera som stöd för oss i de fortsatta internationella förhandlingarna men även i det inhemska arbetet.

Testerna genomfördes med en 2-taktare och en 4-taktare. Olika hastigheter, acceleration, olika typer av terränger ingick i undersökningen.

– Resultaten var ganska intressanta, bland annat låg 2-taktaren 6 dBA över föreslaget krav på 78 dbA och 4-taktaren 1 dBA över. Och 6 dBA i dessa sammanhang är ganska mycket.

Det statistiska urvalet är ju i denna utredning ytterst begränsat. Det råder också osäkerhet vilken mätmetod som man egentligen ska tillämpa och frågan är om det går att bygga en lämplig mätmodell utifrån denna utredning.

Svante avslutade med att berätta att man vill genomföra en införlivning av frågan i EU-direktivet och att det kommer att ställas högre krav på bullersänkning generellt – och då kommer inte snöskotrarna undan.

(Resultaten av mätningarna kan du läsa mer om i powerpoint-filen här nedan).

pdfSnöskotrars-bulleremissioner