Varningsmärken för terrängkörningstrafik

Kom ihåg att förare av snöskotrar alltid har stopp- och väjningsplikt mot trafik på vägen!
Varningsmärken på vägen är till för att höja uppmärksamheten hos trafikanter på vägen om att det kan förekomma att snöskotrar passerar över vägen eller kör längs vägen en kortare stäcka, t ex över en bro.
Under åren 2008-10 har bl a snöskoterklubbar och kommuner lämnat in förslag till Trafikverket på ca 650 tänkbara skoterledskorsningar. Korsningarna har sammanställts och klassats efter bland annat vägnummer, hastighet, siktsträckor och antal fordon på väg och skoterled.

I somras såg man i detalj över ca 300 av de inventerade korsningarna. Det resulterade i att 66 nya korsningar nu får varningsmärken. En förteckning över de skyltade korsningarna finner du under fliken Värt att veta. Där får du även upplysningar om hur du gör ansökan om att få en korsning märkt med varningsmärke.

Vid bedömningen om vilka korsningar som skulle förses med skyltar har Vägverkets riktlinje för utmärkning med varningsmärket för terrängkörningstrafik använts som underlag för beslut.

Kriterierna för att använda varningsmärket är:

  • att det är korta siktsträckor eller
  • att den skyltade hastighet på vägen är 80km/h eller högre
  • att det är mer än 2000 fordon/årsmedeldygn eller – att det är en så kallad ”turistväg” med mycket trafik under korta perioder, t ex under sportlov och påsk
  • och att det är mer än ca 25 snöskotrar/dygn på skoterleden

Flera av de korsningar som inte har fått varningsmärken ligger i eller i direkt anslutning till tätorter där den skyltade hastigheten är låg. Där används sällan varningsmärken. Ett annat skäl till är att trafiken på vägen är låg.
Viktig information om skoterkorsningar
Det är viktigt att korsningarna ligger på bra platser och att de utformas på bra sätt så att det blir säkert att passera en väg på skoter. Det ska vara bra sikt, finnas bra vilplan för skotrarna (så att man ser och syns bra och kan komma igång lätt) och även finnas stoppmärken på leden.

Ledkorsningarna bör märkas upp tydligt (t ex med snöstör med reflexer). En dialog pågår mellan Trafikverket, skoterledsansvariga och driftentreprenörer för att komma överens om ett enhetligt sätt att märka upp korsningarna. Det är viktigt för att få ett bra resultat av märkningen.