Det nya förarbeviset för snöskoter

Janne Lindgren, Vägverket, informerade vid Snöskoterforumet om det nya förarbeviset för snöskoter som träder ikraft 1 april och 1 oktober 2009.

En av de viktigaste nyheterna om förarbeviset för snöskoter och terränghjuling handlar om att nu gällande fordonsdefinition terrängskoter delas upp i snöskoter respektive terränghjuling.

Åldergränsen blir precis som tidigare 16 år. Vidare gäller en obligatorisk utbildning med krav på praktiska moment och möjlighet till övningskörning. Kunskapsproven ska genomföras hos privata aktörer. Varning och återkallelse av förarbeviset är möjligt, men endast på grund av trafikbrott.

– Det är viktigt att poängtera att den som har förarbevis för terrängskoter ska byta detta mot ett kombinerat förarbevis för snöskoter och terränghjuling och att bytet ska göras före utgången av år 2012. Körkort och traktorkort som är utfärdade före den 1 januari 2000 ger fortsatt rätt att köra terrängskoter. Denna rätt kommer att kvarstå även för nytt körkort som utfärdats efter återkallelse, till skillnad från nu gällande regler. Den här bestämmelsen gäller från den 1 oktober 2009.

Sedan finns en rad övergångsbestämmelser. Bland annat gäller att:

  • Den som i dag har rätt att bedriva utbildning för terrängskoter får fortsätta att bedriva sådan utbildning till den 30/9 2009.
  • Den som i dag har rätt att anordna kunskapsprov för terrängskoter ska anordna prov enligt nuvarande regler till den 30/9 2009.
  • Den som i dag har rätt att bedriva utbildning eller anordna kunskapsprov för terrängskoter och vill fortsätta med detta enligt de nya bestämmelserna för snöskoter och terränghjuling ska lämna in en undervisningsplan eller ett nytt kunskapsprov för den behörigheten. Detta ska lämnas in till Transportstyrelsen senast den 15 augusti 2009.

– Men det är viktigt att observera att en utbildare under tiden 1/4 till 30/9 2009 kan välja att bedriva utbildning enligt dagens regler eller enligt de nya reglerna. För lärare som tillkommer efter den 1/4 gäller de nya lärarkraven, dessa gäller dock inte för redan befintliga lärare, berättade Janne.

När det gäller kursplaner ska utbildningen innehålla teoretiska och praktiska moment. Övningskörning får ingå. Områden som ska ingå i utbildningen finns i Transportstyrelsens föreskrifter.

– Utbildningen ska genomföras på den typ av fordon som utbildningen avser, i vårt fall snöskoter om utbildningen avser förarbevis för just snöskoter. Utbildningen ska också bedrivas enligt en inlämnad undervisningsplan, som ska beskriva innehållet i utbildningen, hur utbildningen ska bedrivas och hur målen i kursplanen ska nås.

Befintliga lärare får fortsätta enligt tidigare krav. När det gäller krav på nya lärare från den 1 april 2009 krävs av läraren för att få undervisa att han/hon har giltigt körkort med behörighet A, A1 eller B och förarbevis av samma slag som utbildningen avser när det gäller snöskoter och terränghjuling. Vidare ska personen ha haft ett körkort med behörighet A, A1 eller B under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren.

Med hänsyn till sina personliga förhållanden ska personen också anses vara lämplig som lärare vid utbildningen, och ha dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår eller erfarenhet av undervisning under minst ett år.

För att få förrätta kunskapsprov krävs att personen har giltigt körkort med behörighet A, A1, AM eller B, har haft sådant körkort under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren, och med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig att förrätta prov.

När det gäller verksamheten får den endast bedrivas under förutsättning att antalet deltagare per utbildningstillfälle är högst sexton elever och antalet elever per lärare är högst fyra vid övningskörning som inte sker i gatutrafik och på landsväg. Utbildningslokalen och anläggningen ska vara lämplig för sitt ändamål med hänsyn till antal elever och val av undervisningsmetodik. När det gäller undervisningstiden ska den vara minst 10 timmar varav minst 3 timmar omfattar praktiska moment och att läraren och eleverna är samtidigt närvarande vid undervisningen.

– Trots vad som sägs om samtidig närvaro vid undervisningen får del av utbildningen bedrivas på distans. I sådant fall ska det särskilt beskrivas i undervisningsplanen hur den delen av utbildningen ska genomföras samt omfattning i tid.

Janne Lindgren visade också att det finns en kontaktväg för skoterorganisationer som är utbildare och examinatorer nämligen: sakraforare@transportstyrelsen.se

– Den här mailadressen har upprättats för frågor om de nya reglerna. Men observera att den är avsedd för samarbetspartners, intresseorganisationer och liknande och inte för allmänheten.