Skrivelse om höjda straff för brott mot terrängkörningslagen

Den olagliga trafiken i snöskoterförbudsområden, framför allt i fjällregionen ökar allt mer. Dessutom förekommer terrängkörning på barmark som generellt är förbjuden såväl i fjällregionen som i hela landet. Denna olagliga trafik medför effekter som brott mot jaktlagstiftningen, störningar på friluftslivet och den skada och störning viltet i markerna får utstå.

Nationella Snöskoterrådet har därför i en skrivelse uppmärksammat Riksåklagaren på problemen. Vi föreslår att Riksåklagaren beslutar om att höja straffen för brott mot terrängkörningslagen och att på det sättet göra överträdelserna mera kännbara för dem som bryter mot reglerna.

Straffen är idag så låga – mellan 600-1200 kronor – att de som väljer att bryta mot regelverket är beredda att ta böterna. Straffet för motsvarande regelbrott i Norge är från 6 000 -12 000 kronor.

Nationella Snöskoterrådet förordar en höjning som ligger i nivå med eller nära den lägsta bötesbeloppnivån i Norge.