Funäsdalen har en intressant lösning

funasdalenI Funäsdalen har man ca 650 000 gästnätter varje vintersäsong, varav 320 000 är tur/längdåkare och 4-5 000 skoteråkare. Men man har haft en hel del konflikter mellan skotertrafiken och skidturismen, markägare, rennäring och naturvårdare.

Sven-Erik Hammar, som är vd för Funäsdalen Skoterled AB berättade hur man gick tillväga för att förbättra situationen och skoterlederna i området:

-Tanken med vår lösning är att vi genom samverkan och dialog mellan olika intressen ska skapa ett fungerande skoterledsnät i västra Härjedalen. Vi ska även säkerställa en hög kvalitet på turistprodukten i området och stärka lokala ekonomin, samt ta hänsyn till markägarnas, rennäringens och naturvårdens intressen. Utifrån detta bildade vi driftsbolaget Funäsdalen Skoterled AB som ansvarar för lederna.

Härjedalens kommun beslutade att halva området skulle bli regleringsområde och att skoterfärder endast fick ske längs anvisade skoterleder. Undantagna från detta är endast makägare, fast boende, de som har fritidshus i området, rennäringen samt de som bedriver tjänsteutövning med hjälp av skoter.

-Vi införde en obligatorisk avgift och man måste visa upp ett skoterledskort för att färdas på skoterlederna. En dom i Östersunds tingsrätt februari -05 fastslår att civilrättsliga avtalskonstruktionen är giltig och att bolaget har laglig rätt att ta ut ledavgift för användande av skoterlederna.

Detta skapar alltså resurser för bra underhåll av lederna och numera har Funäsdalen Skoterled AB genom avtal med formella huvudmannen Härjedalens kommun ansvar för förvaltning samt drift och underhåll av skoterlederna. Funäsdalen Skoterled AB ägs till 51% av markägare och till 49% av turistföretagare i området.

-Vi har två ledvärdar anställda i bolaget och ledpreparering har vi lagt ut på entreprenad.

Vad erbjuds då skoteråkaren i Funäsdalen? Jo, 45 mil välpreparerade skoterleder, som är fem meter breda, röjda och markbehandlade. Man får en ökad säkerhet genom tydlig skyltning och bra information. Dessutom finns det en interaktiv skoterledskarta på internet med bl.a. information om senaste preparering samt möjlighet att få uppgifterna som SMS till mobiltelefon.

Vad har markägarna fått? Bolaget har skapat nyttjanderättsavtal med 380 markägare, som får 300 kr/fastighet + 30 öre/meter led och år. Man har dessutom fått bättre ordning och reda på skoteråkningen.

– En genomförd utvärdering visar bland annat att vi hittat ett system att integrera skoter med övrig turism och andra intressen. Trots fler besökare har konflikterna mellan skoter- och skidåkare minskat, liksom störningar för naturvård, markägare och rennäring.
Markförslitningen på lederna är visserligen påtaglig – men bara där! Skoteråkarna tyckte också att skoterturistprodukten var mycket bra, vilket inte är minst viktigt.

Ledkortförsäljningen har ökat, och antalet hyrskotrar har ökat kraftigt. Funäsdalen Skoterled AB har haft en stabil ekonomisk utveckling och positiva resultat.

Men Sven-Erik Hammar såg ganska ljust på framtiden. Möjligheterna sammanfattade han så här:

– Att skapa möjligheter kring turism och minska konflikter går hand i hand
– Kraven på bekvämlighet ökar
– Vi har en stor ekonomisk potential generellt
– Skoterledsystem skapar utvecklingsmöjligheter
-”Prova på” skoter och kombinera med annat ökar
– Vi borde skapa en transitled av bra kvalitet i nord – sydlig riktning längs fjällkedjan
– Bättre ledpreparering

Samtidigt såg han en del hot som bekymrade honom:

-Olovlig körning utanför ledsystemet
-Buller, avgaser och allmänhetens attityd
-”Skoterbusar” som inte inser att man förstör för omgivningen och andra skoteråkare
-Skatte- och bidragstänkande för ledunderhåll
-På lång sikt: -Varmare klimat

Han avslutade sitt anförande med några tänkvärda ord: Det är inte för sent för en attitydförändring bland skoteråkare mot att ta större ansvar för sin egen körning och hur det påverkar omgivningen!