Kan snöskotrar köras på biodrivmedel?

kan– Idag är transportsektorn i Sverige i princip helt beroende av importerad olja, och där är inte skotrarna något undantag. Ska vi kunna få en hållbar skotertrafik, som inte bidrar till klimatförändringar och framtida energibrist så måste saker ske! Vi måste dessutom börja nu, enligt FN´s klimatpanel har vi 8 år på oss att börja ställa om samhället!

Vad kan man göra åt saken?

Angela Ekman-Nätt från Esam berättade vid Snöskoterforum i Vilhemina om ett intressant skoterprojekt som bedrivs gemensamt av bland annat Lycksele, Vilhelmina och Storumans kommuner, BioFuel Region, Vägverket och Snöskoterrådet. Målet är att bygga om ett antal skotrar till biodrivmedelsdrift, testa dem och framför allt att sprida information.

Vad går det hela ut på?

– Jo, det handlar om en förstudie till pilottest med biomedelsdrivna snöskotrar. Kort sagt går det ut på att bygga om och justera en snöskoter för dieseldrift, att genomföra försök med att köra snöskotern med s k FT-Diesel och att öka kunskapen om förnybara drivmedel ihop med snöskotrar, förklarade Angela.

Angela berättade att de övergripande målen för projektet handlar bl a om att sprida användandet av förnybara energikällor och alternativa ersättningsprodukter. Tanken är även att främja ett miljödrivet företagande genom att uppmuntra produkt- och marknadsutveckling som baseras på innovationer som stöder en hållbar energianvändning i framtiden.

Projektet vill på en bred front sprida information och kunskap om klimatpåverkan och miljömål. Miljö- och kvalitetsarbete samt resurser och energianvändning i relation till transporter i allmänhet och för skotrar i synnerhet.

– Förstudien kommer att pågå till 1 maj 2008. Sedan kommer en ansökan om ett fortsatt projekt fram till sommaren 2010 lämnas in för att kunna genomföra försök i större skala. Vi vill koppla ihop frågorna kring biodrivmedel, klimatförändringar och samhällsomställning till ett hållbart resursutnyttjande med snöskotrar.